Blog nhân sự

Tính thưởng Tết với trường hợp hưởng lương theo sản phẩm

Tiền lương theo sản phẩm được trả cho người lao động (NLĐ) hưởng lương theo sản phẩm được tính căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao theo hướng dẫn tại Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH.

Trường hợp, làm thêm giờ khi NLĐ và người sử dụng lao động (NSDLĐ) thỏa thuận làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động đã thỏa thuận và được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số sản phẩm làm thêm

Đối với vấn đề tiền thưởng, Bộ luật Lao động 2012 quy định: tiền thưởng là khoản tiền mà NSDLĐ thưởng cho NLĐ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ. Theo đó, quy chế thưởng do NSDLĐ quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Như vậy, cũng như việc tính xét thưởng Tết với trường hợp trả lương khác, nếu doanh nghiệp thấy tình hình hoạt động và kết quả làm việc của NLĐ tốt thì có thể thưởng Tết cho họ dựa trên quy định về tiền thưởng Tết năm đó của công ty. Mức thưởng sẽ do công ty quy định có thể dựa trên đơn giá tiền lương sản phẩm bình thường hàng ngày mà NLĐ làm được, hoặc cách tính khác do NSDLĐ quy định.

Anh/Chị vui lòng để lại thông tin tại đây

Facebook
LinkedIn
Email
Print
Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
facebook_messenger