Showcase

20 YEARS OF EXPERIENCE US HUMAN SUPPLY AND CONTRACT IN HUMAN RESOURCES

Pharma/Chemical
Pharma – Employment Outsourcing showcase

Client: Multinational Pharmaceutical Group, 100.000+ employees, revenue breakdown in 2017 reached €35bn. Scope of work: Employment Outsourcing for Secondary Packaging Workshop, Warehouse and Office.

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.