Showcase

20 YEARS OF EXPERIENCE US HUMAN SUPPLY AND CONTRACT IN HUMAN RESOURCES

Hi-tech
Hi-tech – Employment Outsourcing Showcase

Client: The world’s leading manufacturer of laser printers, label printers, multifunction machines, fax machines, P-touch electronic label printers; typewriter and sewing machine with more

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.