THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Cảm ơn Quý khách/Đối tác/Nhà cung cấp/Cộng tác viên/Toàn thể Người lao động đã tin tưởng đồng hành cùng [L&A]. Nhằm giúp Quý khách/Đối tác/ Nhà cung cấp/Toàn thể Người lao động an tâm về việc dữ liệu cá nhân do mình là Chủ Thể Dữ Liệu hoặc là Bên Xử Lý Dữ Liệu hoặc là Bên Kiểm Soát Dữ Liệu hoặc là bên có liên quan (Sau đây gọi chung là “Dữ Liệu Cá Nhân”) luôn được bảo mật tại [L&A]. Chúng tôi gửi đến Quý khách/Đối tác/Nhà cung cấp/Cộng tác viên/Toàn thể Người lao động Thông báo về việc bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân.

Chi tiết thông báo này, vui lòng xem tại “Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân”. Chính Sách Bảo Vệ Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân này có thể thay đổi khi cần thiết, và phiên bản cập nhật mới nhất sẽ được tải trên trang thông tin điện tử chính thức của chúng tôi hoặc được chúng tôi thông báo qua hình thức điện tử hoặc phi điện tử.

Bằng việc nhấn vào nút “Đồng Ý”, Quý khách/Đối tác/Nhà cung cấp/Cộng tác viên/Người lao động xác nhận đã đọc, hiểu rõ và tự nguyện đồng ý với toàn bộ nội dung tại Chính Sách Bảo Vệ Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân cũng như đồng ý cho phép [L&A] thực hiện việc thu thập/sử dụng/xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đã cung cấp cho L&A. Bên cạnh đó, [L&A] cũng yêu cầu Khách hàng/Đối tác/Nhà Cung cấp/Cộng tác viên/Người lao động có liên quan đến việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân do [L&A] là Chủ Thể Dữ Liệu hoặc là Bên Xử Lý Dữ Liệu hoặc là Bên Kiểm Soát Dữ Liệu cũng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về việc Bảo vệ và Xử lý dữ liệu cá nhân.

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

PHẦN I – ĐỊNH NGHĨA

 1. Chúng Tôi: Cụm từ “Chúng Tôi” được sử dụng tại Chính sách này là để chỉ Công ty Cổ phần L&A, hay còn gọi là “L&A”.
 2. Tập đoàn L&A Holdings: bao gồm Công ty Cổ phần Đầu tư L&A và các công ty trực thuộc như Công ty Cổ phần L&A, Công ty Cổ phần KBM và các công ty trực thuộc phát sinh khác tại từng thời điểm áp dụng.
 3. Đối Tác Kinh Doanh: nghĩa là các đối tác cung cấp dịch vụ hoặc hợp tác với L&A trong toàn bộ chuỗi hoạt động kinh doanh của L&A, bao gồm nhưng không giới hạn: công ty kiểm toán, các đối tác cung cấp dịch vụ nền tảng công nghệ, đối tác trung gian, các công ty/đại lý bảo hiểm, tư vấn tài chính, tư vấn pháp lý, tư vấn chiến lược, công ty/đại lý du lịch, nhà thầu cung cấp cơm/bảo hộ lao động/khám sức khỏe và các bên có liên quan khác.
 4. Khách Hàng: là cá nhân/tổ chức sử dụng dịch vụ/sản phẩm do L&A cung cấp.
 5. Dữ Liệu Cá Nhân: là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
 6. Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân: là cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ánh.
 7. Bên Kiểm Soát Dữ Liệu Cá Nhân: là tổ chức, cá nhân quyết định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân.
 8. Bên Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân: là tổ chức, cá nhân thực hiện việc xử lý dữ liệu thay mặt cho Bên Kiểm soát dữ liệu, thông qua một hợp đồng hoặc thỏa thuận với Bên Kiểm soát dữ liệu.
 9. Bên Thứ Ba: là tổ chức, cá nhân ngoài Chủ thể dữ liệu, Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Xử lý dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân được phép xử lý dữ liệu cá nhân.
   

PHẦN II – THÔNG BÁO BẢO VỆ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 1. Chúng tôi, luôn xem trọng sự riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi hiểu rằng, bạn cần được biết một cách minh bạch những thông tin dưới dây liên quan đến toàn bộ cách thức chúng tôi xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn trong khuôn khổ quy định của pháp luật cũng như chuẩn mực bảo mật tại [L&A].
 2. Khi chúng tôi sử dụng từ ‘bạn”, “của bạn” tại Chính Sách Bảo Vệ Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân này, chúng tôi muốn nhắc đến tất cả các Khách hàng/Đối tác/Nhà cung cấp/Cộng tác viên tiềm năng hoặc hiện hữu, Toàn thể Người lao động và tất cả các bên có liên quan khác trong việc xử lý dữ liệu cá nhân mà đã, đang hoặc sẽ cung cấp các thông tin dữ liệu cho chúng tôi với tư cách là Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân hoặc Bên Kiểm Soát Dữ Liệu Cá Nhân hoặc Bên Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân.
 3. Khi nói về “dữ liệu cá nhân”, có nghĩa là chúng tôi đề cập đến các thông tin của bạn, ví dụ: họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, thông tin liên lạc… dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với bạn. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân từ bạn với mục đích đúng đắn theo thỏa thuận trong hợp đồng, tuân thủ yêu cầu của pháp luật hoặc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hay các mục đích khác được thông báo đến bạn. Trong trường hợp bạn không thể cung cấp dữ liệu cá nhân cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ hoặc thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi cho bạn, rất tiếc là chúng tôi cũng sẽ không thể cung cấp cho bạn các sản phẩm và/hoặc dịch vụ hoặc nghĩa vụ đó.

PHẦN III – SỰ ĐỒNG Ý TRONG VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 1. Chúng tôi luôn duy trì nỗ lực để gửi Thông Báo về Chính Sách Bảo Vệ Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân đến bạn để đọc, hiểu, biết rõ và đồng ý một cách tự nguyện trước khi chúng tôi bắt đầu thực hiện một phần hay toàn bộ hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân.
 2. Bằng Thông báo này, Khách hàng/Đối tác/Nhà Cung Cấp/Cộng tác viên/Người lao động và các chủ thể dữ liệu khác đồng ý cho phép L&A thực hiện việc thu thập, lưu trữ, xữ lý các dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau (Dữ Liệu Cá Nhân được hiểu là các dữ liệu được quy định tại Phần IV)
 3. Cho phép L&A sử dụng và thu thập dữ liệu của bạn để thực hiện toàn bộ các công việc/quyền/nghĩa vụ phục vụ cho việc thực hiện Hợp đồng mà L&A ký kết với Khách hàng/Đối tác/Nhà cung cấp/Cộng tác viên/Người lao động, bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng cung cấp dịch vụ, Hợp đồng thu mua dịch vụ, Hợp đồng lao động, Hợp đồng cộng tác viên, các hoạt động giới thiệu việc làm (kể cả việc cung cấp thông tin cần thiết của bạn cho các nhà tuyển dụng phù hợp nhằm mục đích giới thiệu các cơ hội việc làm mà bạn quan tâm hoặc chúng tôi đánh giá là phù hợp), thực hiện xử lý tất cả công việc liên quan đến quy trình tuyển dụng/ký kết/thực hiện/quản lý/xử lý quan hệ lao động…
 4. Bên cạnh đó, L&A cũng được phép cung cấp thông tin của bạn cho các bên liên quan để xử lý dữ liệu như: các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đối tác/nhà cung cấp mà L&A thuê để thực hiện một hoặc toàn bộ dịch vụ có liên quan đến dữ liệu cá nhân là một phần trong các công việc/nghĩa vụ mà L&A cần phải thực hiện theo quy định của pháp luật và/hoặc theo thỏa thuận mà L&A ký kết với bạn như: công ty bảo hiểm, công ty du lịch, công ty cung cấp dịch vụ nền tảng công nghệ, công ty kiểm toán, các cơ sở khám chữa bệnh, luật sư…
 5. Đồng ý cho phép L&A sử dụng dữ liệu cá nhân cùng với các thông tin khác mà L&A thu thập được hoặc cung cấp cho các đối tác của L&A nhằm thực hiện các Mục đích:
 6. Cung cấp, thực hiện, duy trì, quản lý hợp đồng có liên quan bao gồm cả việc cho phép chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi với bạn và cung cấp mọi dịch vụ liên quan như đã thảo luận với bạn trước khi bạn mua sản phẩm/dịch vụ hoặc làm việc tại L&A
 7. Thực hiện kiểm tra bằng cách thông qua các tổ chức như tổ chức tín dụng, công ty hỗ trợ tìm kiếm hoặc thông tin đã được công bố công khai
 8. Cung cấp dịch vụ, chăm sóc khách hàng/đối tác/nhà cung cấp/cộng tác viên/người lao động– như trả lời thắc mắc của bạn hoặc thông báo cho bạn biết các thay đổi
 9. Tự động ra các quyết định hoặc tạo hồ sơ cá nhân của bạn
 10. Lưu giữ thông tin của bạn và thực hiện các công việc quản lý nội bộ khác
 11. Tuân thủ với các yêu cầu pháp luật có liên quan điều chỉnh một phần hoặc toàn bộ hoạt động của chúng tôi, ví dụ như: pháp luật về thuế, lao động, bảo hiểm xã hội, phòng/chống rửa tiền, quy định về lưu trữ dữ liệu hay như tranh chấp/tố tụng.
 12. Tiến hành nghiên cứu, phân tích thống kê (bao gồm việc sử dụng các công nghệ mới)
 13. Xử lý thu thập, xác minh điều kiện thực hiện, đánh giá hồ sơ tài liệu chứng từ của bạn với mục đích thẩm định, đánh giá năng lực, phục vụ quá trình đào tạo, quản lý, ký kết hợp đồng, phục vụ hoạt động có liên quan khác.
 14. Xử lý, thu thập, xác minh điều kiện ứng viên, đánh giá hồ sơ, tài liệu, chứng từ của bạn (kể cả gửi thông tin/tài liệu của bạn cho bên thứ ba có thẩm quyền khác để kiểm tra tính xác thực hồ sơ của bạn trong trường hợp cần thiết như: cơ quan điều tra, cơ quan công an, cơ quan thuế, các cơ quan phát hành các chứng chỉ/bằng cấp…) với mục đích thẩm định, đánh giá tư cách ứng viên, đăng ký hồ sơ ứng viên, phục vụ quá trình giới thiệu việc làm, tuyển dụng, quản lý, ký kết hợp đồng, thỏa thuận việc làm với ứng viên và các công việc khác trong quá trình quản lý quan hệ lao động hoặc cung cấp/thu mua sản phẩm/dịch vụ.
 15. Ngoài ra, chúng tôi và các đối tác kinh doanh của chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cung cấp cho chúng tôi, cùng với các thông tin khác để gửi cho bạn các ưu đãi tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, khuyến mại bằng phương tiện điện tử và phi điện tử bao gồm qua đường bưu điện, cũng như gửi cho bạn thông tin giới thiệu sản phẩm và dịch vụ từ các bên thứ ba hoặc cập nhật các hoạt động/thông báo có liên quan đến công việc/sản phẩm/dịch vụ mà bạn đang làm việc hoặc đang sử dụng tại L&A.
 16. Và các mục đích khác được L&A thông báo cho bạn.
 17. Chúng tôi cũng được phép chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong nội bộ tập đoàn L&A Holdings và với các đối tác kinh doanh, bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn các công ty bảo hiểm, luật sư, ngân hàng,  kế toán, tổ chức tài chính, bên ủy thác, các nhà cung cấp dịch vụ, viễn thông, bên cung cấp dịch vụ máy tính/thanh toán/in ấn, mua lại hoặc các dịch vụ khác để cho phép chúng tôi thực hiện hoạt động kinh doanh, các công ty thẩm định yêu cầu bồi thường, hiệp hội, hiệp đoàn trong ngành, các bên đồng sở hữu hợp đồng bảo hiểm, cố vấn chuyên nghiệp, nhà nghiên cứu, tổ chức tham chiếu tín dụng, tổ chức thu hồi nợ, tổ chức tài chính/y tế và các bên đối tác có liên quan khác. Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ở một quốc giá khác ngoài quốc gia bạn cư trú. Trong phạm vi chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp và tuân thủ luật pháp của quốc gia nơi dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển đến. Khi bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn chi tiết các biên pháp bảo về dữ liệu mà chúng tôi đang sử dụng.
 18. Sự đồng ý của bạn sẽ bị loại trừ trong trường hợp pháp luật có quy định về những trường hợp chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của bạn như: để phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành hoặc để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng/thỏa thuận mà chúng tôi ký kết với bạn.
 19. Bạn có thể đồng ý một phần hoặc với điều kiện kèm theo. Trong khả năng của mình, chúng tôi chỉ có thể bắt đầu xử lý dữ liệu của bạn khi bạn đồng ý toàn bộ mà không có điều kiện kèm theo. Vì vậy, khi chúng tôi cần sự đồng ý từ bạn trên hợp đồng, tài liệu, chứng từ để bắt đầu xử lý dữ liệu, điều này nghĩa là chúng tôi cần sự đồng ý toàn bộ từ bạn.
 20. Bạn có thể rút lại sự đồng ý như một quyền của bạn theo luật định, trừ trường hợp chúng tôi được xử lý dữ liệu mà không cần sự đồng ý của bạn. Việc bạn rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu của chúng tôi đã được bạn đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý. Tuy nhiên, khi bạn rút lại sự đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Vệ Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân, chúng tôi có thể không thực hiện được các hành động cần thiết để đạt mục đích xử lý để đảm bảo các quyền/nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc hợp đồng/thỏa thuận mà L&A ký kết với bạn hoặc bạn không thể tiếp tục sử dụng sản phẩm/dịch vụ thực hiện hợp đồng với chúng tôi. Khi đó, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo pháp luật hiện hành.

PHẦN IV – CÁC LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI SẼ THU THẬP XỬ LÝ

 1. Chúng tôi thu thập, xử lý (và có thể kết hợp với các đối tác khác) các loại dữ liệu cá nhân về bạn như được liệt kê dưới đây:
 2. Thông tin cá nhân và thông tin liên lạc chi tiết, ví dụ: chức danh, họ tên, thông tin liên lạc chi tiết và lịch sử liên lạc chi tiết;
 3. Tông tin lịch sử làm việc, sơ yếu lý lịch;
 4. Ngày tháng năm sinh giới tính và/hoặc độ tuổi của bạn;
 5. Quốc tịch, bản sao/hình chụp giấy tờ tùy than/nhận dạng của bạn (nếu có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ);
 6. Thông tin chi tiết về các thành viên trong gia đình, người phụ thuộc;
 7. Hồ sơ liên lạc của bạn với chúng tôi như: lịch sử các cuộc gọi, các tin nhắn, các giao dịch thông qua nền tảng điện tử hoặc phi điện tử của chúng
 8. Sản phẩm/dịch vụ bạn đã mua từ chúng tôi cũng như những sản phẩm bạn quan tâm và đã nắm giữ các phương thức thanh toán liên quan được bạn sử dụng;
 9. Việc sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi, các yêu cầu bồi thường bảo hiểm và tình trạng thanh toán các yêu cầu bồi thường này (và các chi tiết khác liên quan đến vấn đề này);
 10. Phân tích dữ liệu tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ được thực hiện riêng cho bạn, bao gồm: lịch sử liên lạc và thông tin về việc bạn có mở các tài liệu này hay nhấp vào đường link liên kết);
 11. Thông tin về việc bạn sử dụng các sản phẩm/dịch vụ được giới thiệu qua với các Đối tác kinh doanh của chúng tôi;
 12. Thông tin chúng tôi có được từ các bên thứ ba như thông tin về lịch sử làm việc, các trường hợp nghi ngờ gian lận, thông tin về tình trạng sức khỏe…
 13. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có được từ tổ chức có thẩm quyền như: lịch sử tín dụng, tình hình tài chính, lịch sử tài chính do các tổ chức này công bố công khai hoặc các thông tin chia sẻ cho chúng tôi, lịch sử phạm tội;
 14. Thông tin gian lận, nợ, trộm cắp bao gồm: chi tiết về số nợ bạn nợ, các trường hợp nghi ngờ là gian lận hoặc trộm cắp và chi tiết của bất kỳ thiết bị nào được sử dụng để lừa đảo;
 15. Thông tin về tình trạng việc làm của bạn (nếu có liên quan);
 16. Tình trạng cư trú và hoặc/tình trạng công dân của bạn;
 17. Tình trạng hôn nhân, gia đình, lối sống, hoàn cảnh xã hội của bạn (nếu có liên quan đến sản phẩm/dịch vụ).
 18. Thông tin chúng tôi thu thập từ các bên thứ ba, bao gồm thông tin về nhân khẩu học, chi tiết tình hình tài chính nổi bật, danh sách tiếp thị/thông tin có sẵn công khai và thông tin có thể thể hiện được mức độ liên quan của các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi với bạn;
 19. Sự thấu hiểu của chúng tôi về bạn và các khách hàng mà chúng tôi có được từ phân tích hoặc lập hồ sơ cá nhân cho các khách hàng;
 20. Thông tin thuế (nếu có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ);
 21. Quan điểm chính trị, tôn giáo;
 22. Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án;
 23. Thông tin nhóm máu;
 24. Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thẻ hoặc giúp xác định một con người cụ thể như: họ tên, chữ đệm, tên khai sinh, tên gọi khác, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm chết, ngày tháng năm mất tích, giới tính, nơi sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ, hình ảnh cá nhân, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh, căn cước công dân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số sổ bảo hiểm xã hội/bảo hiểm y tế, mã số thuế, thông tin về tài khoản số của cá nhân, dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động/lịch sự hoạt động trên không gian mạng.
 25. Một số dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, xử lý có thể là dữ liệu cá nhân cơ bản hoặc nhạy cảm theo quy định pháp luật hay đặc tính tự nhiên. Trong một số trường hợp hoặc đối với một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định, chúng tôi có thể cần xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn, chẳng hạn như: thông tin liên quan đến sức khỏe, di truyền, định danh sinh trắc học và khuynh hướng giới tính. Đây là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của bạn. Chính vì vậy chúng tôi cam kết xử lý dữ liệu cá nhân này trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật.

PHẦN V – CÁCH THỨC CHÚNG TÔI THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

 1. Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân về bạn từ các nguồn chung sau:
 2. Trực tiếp từ bạn và bất kỳ thông tin nào từ các thành viên gia đình, người giám hộ hợp pháp, cộng sự hoặc người thụ hưởng sản phẩm/dịch vụ;
 3. Thông tin về bạn được tạo ra khi bạn sử dụng các sản phẩm/dịch vụ hoặc ký kết hợp đồng với với chúng tôi như Hợp đồng lao động, hợp đồng cộng tác viên, Hợp đồng dịch vụ.
 4. Từ các bên kiểm soát dữ liệu hoặc bên xử lý dữ liệu đã mua dịch vụ hoặc hợp tác với chúng tôi thông qua các hợp đồng cung cấp dịch vụ hợp pháp
 5. Từ một nhà môi giới hoặc một bên trung gian khác như: đại lý, nhà phân phối, đối tác kinh doanh, các bên mà chúng tôi có thể hợp tác để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc cung cấp báo giá cho bạn;
 6. Các công ty thuộc Tập đoàn L&A Hodings nếu bạn đã từng đăng ký mua hoặc đã mua sản phẩm hoặc làm việc tại các công ty này;
 7. Cookie, dịch vụ định vị, đia chỉ IP khi bạn truy cập trang mạng hoặc ứng dụng di động của chúng tôi hoặc khi bạn điền vào biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi trong trang mạng hoặc ứng dụng của chúng tôi;
 8. Hệ thống giám sát (CCTV) để ghi âm, ghi hình tại nơi chúng tôi thực hiện hoạt động kinh doanh như phòng giao dịch, địa điểm làm việc, nơi phục vụ, chăm sóc khách hàng…;
 9. Các bên thứ ba như công ty bảo hiểm, đại lý, nhà cung cấp, tổ chức tài chính, cá nhân y tế, tòa án, cơ quan thì hành án, hoặc hồ sơ thông tin đã được công bố công khai;
 10. Bảng câu hỏi, bảng thông tin liên lạc chi tiết khi bạn tham gia khảo sát, hội nghị nhà đầu tư, các buổi hội thỏa hoặc khi bạn cập nhật thông tin liên lạc của bạn với chúng tôi trên trang mạng, biểu mẫu của chúng tôi, bao gồm cả khi bạn ra vào tòa nhà, văn phòng làm việc, nơi hoạt động kinh doanh của chúng tôi;
 11. Từ các nguồn khác như: Cơ quan phòng chống gian lận, tổ chức tham chiếu tín dụng, người cho vay khác và các thông tin đã được công bố công khai (ví dụ: danh bạ điện thoại, phương tiện truyền thông xã hội, các trang mạng, các bài báo), các tổ chức thu hồi nợ, các tổ chức khác để hỗ trợ phòng ngừa và phát hiện tội phạm, cảnh sát và cơ quan thực thi pháp luật;
 12. Chúng tôi thu thập thông tin về bạn từ các bên thứ ba bao gồm thông tin nhân khẩu học, chi tiết các phương tiện đi lại, lịch sử yêu cầu bồi thường, thông tin về gian lận, danh sách quảng cáo tiếp thị, thông tin đã được công bố công khai và thông tin khác để giúp cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 13. Tại các phòng giao dịch, địa điểm làm việc, địa điểm kinh doanh, nơi phục vụ và chăm sóc khách hàng và các nơi khác thực hiện một phần hay toàn bộ hoạt động kinh doanh, nơi làm việc của chúng tôi (sau đây gọi là “nơi hoạt động”), chúng tôi có thể sử dụng hệ thống giám sát (CCTV) của chúng tôi nhằm ghi âm, ghi hình với mục đích góp phần bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nơi hoạt động, của nhân viên, của chúng tôi và của bạn theo quy định pháp luật, phòng chống, xác định và điều tra những hành vi vi phạm tại Nơi hoạt động. Bạn cũng hoàn toàn chấp nhận để chúng tôi thực hiện giám sát qua hệ thống CCTV và xử lý dữ liệu theo đúng mục đích đã được đề cập ở trên.
 • Thời hạn lưu trữ dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân của bạn do chúng tôi lưu trữ sẽ được bảo mật bằng việc thực hiện các biện pháp hợp lý. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành đúng và đủ các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân được cụ thể trong Chính Sách này. Chúng tôi có thể phải lưu trữ dữ liệu của bạn lâu hơn dựa trên yêu cầu của pháp luật có hiệu lực tại từng thời điểm như pháp luật về thuế, lao động, bảo hiểm, phòng/chống rửa tiền hoặc nhằm các mục đích thanh/kiểm tra, kiểm toán, giải quyết tranh chấp/các vấn đề pháp lý khác nếu có.

PHẦN VI– QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BẠN

Pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho phép bạn thực hiện một số quyền, và có nghĩa vụ tương ứng, đối với chúng tôi khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

 1. Quyền của bạn
 2. Khiếu nại, tố cáo, hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật
 3. Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định của pháp luật
 4. Quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
 5. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác đi, bạn có quyền:
 6. Biết về cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn
 7. Đồng ý hoặc không đồng ý cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn
 8. Truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn
 9. Rút lại sự đồng ý của bạn
 10. Xóa hoặc yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn
 11. Yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn
 12. Yêu cầu một bản sao dữ liệu cá nhân của bạn miễn phí
 13. Phản đối chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, khuyến mại
 14. Yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác
 15. Để thực thi các quyền của mình trên cơ sở pháp luật hoặc muốn giải thích (về các quyền này), bạn có thể liên lạc với chúng tôi trong phần Liên hệ. Chúng tôi bảo lưu quyền để yêu cầu thêm tài liệu, chứng từ phỳ hợp để giúp chúng tôi xác định danh tính cũng như sàng lọc, xác minh tính hợp pháp, hợp lệ trong yêu cầu về quyền của bạn đối với chúng tôi. Sau khi xác minh, chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu của bạn trong thời hạn được quy định bởi pháp luật
 16. Bạn có đầy đủ các quyền /nghĩa vụ đối với dữ liệu cá nhân bạn đã cung cấp cho chúng tôi theo Chính Sách Nảo Mật Thông Tin này. Và, trường hợp bạn thay đổi ý định và/hoặc bạn muốn từ chối nhận thông tin tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo và khuyến mại, bạn có thể cho chúng tôi biết bất kỳ lúc nào bằng việc gửi yêu cầu theo một trong các tùy chọn trong mục “Liên Hệ”.
 17. Nghĩa vụ của bạn

Bạn có nghĩa vụ theo luật định như sau:

 • Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn; yêu cầu chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn
 • Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác
 • Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân
 • Nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật có liên quan

PHẦN VII – XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

 1. Xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em
 2. Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em. Trẻ em là người dưới 16 tuổi theo pháp luật hiện hành tại Việt Nam và định nghĩa này có thể khác đi tùy quy định pháp luật tại khu vực pháp lý mà trẻ em đó đang được điều chỉnh.
 3. Chúng tôi đã, đang và sẽ luôn áp dụng các quy trình, biện pháp bảo vệ bổ sung, phù hợp để góp phần bảo vệ bổ sung, phù hợp để góp phần đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của trẻ em trên nguyên tắc bảo vệ các quyền và vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.
 4. Trước khi xử lý dữ liệu của trẻ em, chúng tôi cần có sự động ý của cha mẹ, hoặc người giám hộ theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 5. Chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp cần thiết, theo yêu cầu của luật nhằm xác minh tuổi của trẻ em trước khi xử lý dữ liệu các nhân của trẻ em. Bạn cần hiểu rằng, nếu bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân về trẻ em, bạn phải và chứng minh được là cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em hoặc có sự chấp thuận của cha me người giám hộ hợp pháp của trẻ em.
 6. Xử lý dữ liệu cá nhân của người bị tuyên bố mất tích, đã chết

Trước khi xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến dữ liệu cá nhân của người bị tuyên bố mất tích, người đã chết, chúng tôi sẽ cần có sự đồng ý của vợ/chồng hoặc con thành niên của người đó trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 • Thay mặt người khác cung cấp dữ liệu cá nhân của họ

Khi bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân về người khác, chúng tôi hiểu rằng bạn là người giám hộ hoặc đã được ủy quyền hợp pháp/hợp lệ bởi người đó để cung cấp dữ liệu cá nhân thay cho họ. Điều này bao gồm cung cấp sự đồng ý để:

 • Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của những đó theo đúng Chính Sách Bảo Vệ Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân
 • Bạn có thể sẽ nhận được các thông báo bảo vệ thông tin thay mặt họ

Nếu vì bất kỳ lý do nào bạn quan tâm đến việc liệu bạn có được phép cung cấp cho chúng tôi thông tin về người khác hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ bên dưới trước khi gửi cho chúng tôi bất cứ thông tin gì.

PHẦN VIII- HẬU QUẢ THIỆT HẠI KHÔNG MONG MUỐN CÓ THỂ XẢY RA

 1. Bạn có những quyền theo luật định và yêu cầu chúng tôi thực hiện trong khi đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Lúc này, chúng tôi có thể cần thời gian hợp lý (tùy thuộc vào mức độ phức tạp và sự ảnh hưởng của yêu cầu của bạn đối với mối quan hệ giữa chúng tôi và bạn) để xử lý yêu cầu của bạn và hoặc để thông báo cho bạn biết hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra nếu yêu cầu của bạn được thực hiện
 2. Căn cứ vào bản chất và phạm vi yêu cầu của bạn. Chúng tôi có thể sẽ không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho bạn và theo yêu cầu của pháp luật tủy từng trường hợp, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi hoàn tất việc xử lý yêu cầu của bạn
 3. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu của bạn như: L&A có nghĩa vụ phải lưu trữ hồ sơ về cá nhân, hợp đồng, giao dịch đó để tuân thủ và cung cấp theo quy định của pháp luật hoặc chúng tôi không thể thực hiện yêu cầu rút lại sự đồng ý của bạn trong khi L&A đang thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng giữa L&A với bạn; hoặc khi cần xử lý ngay dữ liệu cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, an toàn của chủ thể dữ liệu hoặc người khác theo luật định.
 4. Chúng tôi cam kết sử dụng các biện pháp bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật. Trong các trưởng hợp bất khả kháng hoặc khách quan khác dẫn đến việc mất, hủy, thiệt hại do sự cố, các vấn đề về kỹ thuật… có thể xảy ra và nó hoàn toàn không phải là điều chúng tối cố ý hoặc mong muốn xảy ra. Chúng tôi cam kết, trong khuôn khổ pháp luật và bằng hết sức của mình, chúng tôi sẽ tiến hành thông báo đến các bên liên quan. Các biện pháp về khắc phục, bồi thường sẽ được chúng tôi thực hiện theo quy định của pháp luật.

PHẦN IX – LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 • Hoặc liên hệ trực tiếp tới văn phòng của chúng tôi tại địa chỉ:
  Công ty Cổ phần L&A

  36, Mạc Đĩnh Chi, phường Dakao, quận 1, Hồ Chí Minh

facebook_messenger